PsykologPraxis arrangerer Røykekutt kurs i gruppe. Kurset går over tre samlinger à 2 timer.

Deltakerne får innføring i sammenhenger mellom innarbeidete vaner og psykologisk røykesug.

Registrering av røykemønster, endring av røykemønster og nedtrapping mellom kursdagene.

Hypnose rettet mot å bryte ned positive forventninger til røyk og røykeatferd.

Nytt kurs hver måned.


PsykologPraxis arrangerer kurs for personer som ønsker å mestre engstelse som kan oppstå i forbindelse med presentasjoner i gruppesituasjoner - i jobben eller på fritiden.

Kurset er åpent for alle og består av både forelesninger, øvelser og prosessarbeid i gruppe. Du vil få utfyllende informasjon pr. telefon om innhold, tider, tidligere erfaringer, osv. Vi kan også gi informasjon om hvorvidt det er sannsynlig at du vil kunne nyttiggjøre deg av kurset.

Målsetningen er å hjelpe deltagerne til å oppleve større mestring og ro under gjennomføring av presentasjoner. Deltagerne lærer nye tenkemåter og teknikker til fremtidige presentasjoner.

Målsetningen med kurset er å løfte frem og drøfte noen av vår tids mest kjente problemstillinger i arbeidslivet (stress, sykefravær, utbrenthet, konflikter, osv.). Gjennom drøftingen ønsker vi å hjelpe deltagerne med å finne frem til nye mestringsstrategier og å forebygge stress og konflikter.


"Psykososialt arbeidsmiljø". Gjennom å øke forståelsen for dette begrepet, er det ønskelig at den enkelte deltager skal får en bredere forståelse for hvordan mange ulike faktorer, (egenkontroll, sosial støtte, etc.) samspiller i forbindelse med den helhetlige opplevelsen av å være arbeidstager. Sentrale momenter under denne kursdelen er:


· Ledelse - "Hva kjennetegner en god leder ?"
· Egenkontroll i arbeidet
· Stimulans fra selve arbeidet
· Godt arbeidsfellesskap
· En passende arbeidsbelastning

«Stress og utbrenthet. Det vil bli gitt en innføring i forståelsen av stressbegrepet sett i lys av organisatoriske og individuelle faktorer, samt en generell innføring i forebygging og mestringsstrategier i forhold til utbrenthet og stressreaksjoner.


· Hva er stress ? Positivt og negativt stress
· Stressreaksjoner; fysiske, psykiske, atferdsmessige, følelsesmessige og helsemessige
· Stressituasjoner; "stressorer", kjennetegn
· Risikofaktorer; organisasjonsmessige og personlighetsmessige
· Organisasjonsmessige tiltak og forebygging av stress/utbrenthet
· Individuelle mestringsstrategier


Hvordan forstå og håndtere konflikter i arbeidslivet. Utgangspunktet er at konflikter er en uunngåelig del av det sosiale samspillet. Kunnskap om prosesser som skjer mellom mennesker vil derfor alltid være viktig i vår forståelse og håndtering av konflikter. Konflikter kan være en kilde til både energitap og vekst i en organisasjon. Et mål er at den enkelte skal øke sin bevissthet om og sitt ansvar for egne handlinger i denne sammenhengen.· Hvordan forstå konflikter? Symptomer, årsaker og faser i konfliktutvikling.


· Langvarig/harde konflikter
· Hvordan håndtere konflikter? Betydningen av kunnskap om seg selv og andre
· Individuelle konfliktstiler
· Å gjøre det meningsfullt

Det vil bli lagt opp til individuell egenerfaring, gruppeøvelser med arbeidsgrupper og instruerte øvelser.

PSYKOLOGPRAXIS

Strandgaten 199, 5004 Bergen, tlf: 55 23 35 29, E-mail: firmapost@psykologpraxis.no

For mer informasjon og påmelding på kurs. Ta kontakt på e-post:

firmapost@psykologpraxis.no

eller telefon:

55 23 35 29

Til forsidenForside.html